Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR XXXIX/2018 Z DNIA 25 MAJA 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław Michał

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam Józef

Radny

obecny

Gasek Stanisław

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kostyra Wojciech

Radny

obecny

Lewandowska Anna

Radny

obecna

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna Jadwiga

Radny

obecna

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Pietrasik Marian

Radny

obecny

Polak Zygmunt

Radny

obecny

Wideńska Ewa

Radny

obecna

 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2017 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2017 rok.
 6. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
  - odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok,
  - odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok.   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
  3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/265/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych,
  4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  5) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  6) zmieniająca uchwałę NR XIX/132/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  7) zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  8) zmieniająca uchwałę  NR XXI/146/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia radnego do pracy w Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
16. Zamknięcie obrad sesji.                          

 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2017 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2017 rok.
 6. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
  - odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok,
  - odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok.   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
  3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/265/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych,
  4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  5) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie,
  6) zmieniająca uchwałę NR XIX/132/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  7) zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  8) zmieniająca uchwałę  NR XXI/146/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia radnego do pracy w Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
  9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
16. Zamknięcie obrad sesji.         

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.05.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2018 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 264
04 lipca 2018 08:04 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_nr_xxxix_z_25_maja_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 08:38 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 08:32 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)