Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR II/2018 Z DNIA 29 listopada 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam

Radny

obecny

Jajszczak Zbigniew

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kluczek Artur

Radny

obecny

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna

Radna

obecna

Mularczyk Anita

Radna

obecna

Noceń Karol

Radny

obecny

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Piwowarczyk Jadwiga

Radna

obecna

Wideńska Ewa

Radna

obecna

                                                              

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Wodynie nieruchomości stanowiących władność Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie.  
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.  
18. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Wodynie nieruchomości stanowiących władność Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie.  
19. Odpowiedzi na wolne wnioski.  
20. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja z obrad:

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 154
03 stycznia 2019 08:57 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [ii_sesja_20190103092016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2018 14:23 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2018 14:23 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)