Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR III/2018 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam

Radny

obecny

Jajszczak Zbigniew

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kluczek Artur

Radny

obecny

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna

Radna

obecna

Mularczyk Anita

Radna

obecna

Noceń Karol

Radny

obecny

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Piwowarczyk Jadwiga

Radna

obecna

Wideńska Ewa

Radna

obecna

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 – 2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wodynie na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Seroczyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w miejscowości Seroczyn oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym klubie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wodynie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych i sołtysów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok.  
22. Odpowiedzi na wolne wnioski.  
23. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 – 2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Seroczyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w miejscowości Seroczyn oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym klubie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wodynie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych i sołtysów.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok.  
23. Odpowiedzi na wolne wnioski.  
24. Zamknięcie obrad sesji.

 

Transmisja z obrad:


                     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 147
03 stycznia 2019 09:08 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [iii_sesja_20190103092533.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 15:07 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2018 15:27 Justyna Masłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)