Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Renata Anna Bareja

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1) Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty,
2) Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń i decyzji Wójta,
3) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu.
4) Nadzór nad publikacją prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
5) Wydawanie wszelkich wymaganych prawem poświadczeń urzędowych,
6) Opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników,
7) Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli na terenie Gminy,
8) Prowadzenie postępowań o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego oraz dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
9) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu zadań nadzorowanych przez Sekretarza a uwzględnionych w Programie współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
10) Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywania ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.

Podinspektor ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych

Informacje

Podinspektor ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych - Justyna Masłowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1. Opracowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy, decyzji indywidualnych oraz ich realizacja, w zakresie zajmowanego stanowiska.

2. Opracowywanie projektów zarządzeń i pism ogólnych Wójta oraz realizacja wydanych zarządzeń, w zakresie zajmowanego stanowiska.

3. Opracowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych oraz wnioski komisji Rady.

4. Przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania oraz innych materiałów na polecenie wójta.

5. Współdziałanie z innymi referatami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień między nimi.

6. Współdziałanie z sąsiednimi gminami, samorządem powiatowym i wojewódzkim, organami administracji rządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

7. Uczestniczenie w szkoleniach i instruktażach.

8. Współdziałanie w realizacji zadań obronnych.

9. Współdziałanie w zakresie promocji gminy.

10. Przestrzeganie postanowień zawartych w Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wodyniach.

11. Obsługa Rady i Komisji Rady Gminy, a w szczególności:

a) zapewnienie właściwych warunków obradowania Sesji i posiedzeń Komisji,

b) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,

c) sporządzanie protokołów z Sesji i Komisji,

d) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie ich w ustawowym terminie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz podmiotom lub pracownikom merytorycznym, których dotyczą,

e) ogłaszanie aktów prawnych,

f) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych oraz czuwanie nad ich prawidłowym załatwieniem,

g) prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Przewodniczącego Rady,

h) prowadzenie korespondencji spraw dotyczących Rady Gminy i jej organów,

12. Obsługa samorządu mieszkańców wsi:

a) pomoc przy przeprowadzaniu wyborów organów samorządu, referendów,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu zebrań samorządowych,

c) prowadzenie rejestru protokołów z zebrań organów samorządu,

13. Prowadzenie sekretariatu Wójta i obsługa kancelaryjna Urzędu,

14. Obsługa administracyjno -gospodarcza Urzędu,

15. Pomoc przy prowadzeniu archiwum zakładowego,

16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i poleceń Wójta.

17. Zastępowanie w czasie nieobecności stanowiska pracy ds. organizacyjno – kadrowych.

18. Wprowadzanie treści informacji do BIP w zakresie działania stanowiska pracy.
19. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Referent ds. organizacyjnych i kadrowych

Informacje

Referent ds. organizacyjnych i kadrowych - Kamila Włodarek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1. Codziennie obsługa sekretariatu:
a) przyjmowanie , wysyłanie, rejestrowanie i dekretowanie korespondencji urzędowej
b) ewidencja faktur wpływających do Urzędu Gminy Wodynie
c) obsługa centrali telefonicznej i faxu
d) obsługa interesantów
e) zaopatrzenie w materiały biurowe , pieczęcie imienne i urzędowe wg potrzeb oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie
f) prenumerata czasopism
2. Sprawy pracownicze:
a) prowadzenie teczek akt osobowych oraz innych dokumentów dotyczących pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.inn. sporządzanie umów, angaży, świadectw pracy
b) prowadzenie list obecności i kart ewidencji czasu pracy pracowników oraz kierowanie na badania lekarskie
c) prowadzenie ewidencji wyjść pracowników
d) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich
e) zaopatrzenie w odzież ochronną, środki czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami
f) prowadzenie spraw socjalnych pracowników
g) sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie zatrudnienia
h) organizowanie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych Urzędu
i) organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych
j) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Wójta
k) ewidencja wydawanych delegacji służbowych
3. Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków , koordynacja terminowego załatwienia.
4. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta
5. Prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury, bibliotek i jednostek organizacyjnych.
6. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów organizacyjnych gminy podlegających publikacji z mocy prawa.
7. Przekazywanie aktów prawnych Urzędu do organów nadzoru.
8. Prowadzenie spraw z zakresu promocji zdrowia na terenie gminy.
9. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10. Prowadzenie archiwum zakładowego:
a) przyjmowanie do archiwum akt kat. A i kat. B
b) współpraca z Archiwum Państwowym w Siedlcach, sporządzanie sprawozdań
c) przekazywanie akt kat. A do Archiwum Państwowego w Siedlcach
d) wyszukiwanie akt dla interesantów z pośród dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym
11. Wprowadzaniem treści informacji do BIP w zakresie działania stanowiska pracy.
12. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Dokumenty

Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie

Urzędowa tablica ogłoszeń

Petycje

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-09-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Kania
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 17:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1655
02 maja 2019 11:42 (Renata Bareja) - Usunięcie stanowiska: Młodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych.
02 maja 2019 11:42 (Renata Bareja) - Dodanie stanowiska: Referent ds. organizacyjnych i kadrowych.
04 stycznia 2019 13:40 (Karina Rogala) - Usunięcie stanowiska: Robotnik gospodarczy.