Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony : udzielenie „Kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 650 376,01 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i 01/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady...

Przetarg nieograniczony : ,, Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie"

UWAGA !!! Zmiana terminu skladania ofert. Ogłoszenie nr 570135-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. Wójt Gminy Wodynie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us